Паспорти бюджетних програм

"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)"
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Двірецької сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 
 
_06.02.2019 р.___________ N __1____
 
 
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019  рік
 
 
1. 0100000 Двірецька сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000                   Двірецька сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(код)
3. 0110150 0111 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради/у разі її створення/,міської,селищної,сільської рад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 683400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 683400,00 гривень та спеціального фонду - ____________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів України  від 26.08.2014р.№836 .Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 1147 від 01.10.2010 року;Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"/із змінами внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р.№617/;Наказ МФУ від 20.09.2017 р.№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми    Організаційне,інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
 
N з/п Ціль державної політики
 
 
 
 
7. Мета бюджетної програми
8. Завдання бюджетної програми
 
N з/п Завдання
Здійснення законодавчими органами міських /міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення /радрайонних у містах рад /у разі створення /наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
 
 
 
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
 
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
0110150-організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченнядіяльності селищної ,сільської рад 683400 683400
 
Усього 683400 683400
 
 
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
 
 
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
 
 
Усього
 
 
11. Результативні показники бюджетної програми:
 
 
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
0110150-Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради /у разі її створення/,міської селищної,сільської рад
Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету
1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4 4
2 продукту
Надання субвенції з місцевого бюджету на утримання об"єктів спільного користування ,забезпечення  і запобігання пожежам і нещасним випадкам
Продукту
К-сть отриманих листів ,звернень,заяв,скарг од. Журнал реєстрації 120 120
3 ефективності
витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Кошторис на 2019 р. 172800 172800
4 якості
відсоток вчасності виконання відповідей на звернення,заяви та скарги % Розрахунково 100 100
 
 
"Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи"
Т.М.Гнатюк
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
"Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу"
06.02.2019 р. (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М. П.